Общински приют за безстопанствени кучета - гр. Варна

Град: Варна

Адрес: с. Каменар, ул. "Цар Симеон I"

Телефонен номер: +35952820603

Имейл: opbk@varna.bg

Уебсайт: https://opbk.varna.bg/

За ОПБК гр. Варна

Създаване и дейност

Обектът съществува от 1997 година, като от 10.10.2011 година е лицензиран с постоянен статут на „Приют за безстопанствени кучета“ и капацитет 197 кучета. Дейността и работата на приюта са регламентирани от действащото законодателство: „Закон за защита на животните“, „Закон за ветеринарномедицинската дейност“, „Наредба 41 от 10.12.2008г.“, „Наредба 39 от 01.12.2018г.“, „Наредба за обществения ред“.

Мисия и Ценности

Прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, природозащитни организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени към намиране на хуманно, адекватно и съвременно решение на проблема с безстопанствените кучета. Да се установи контрол и поетапно да се редуцира броя на безстопанствените кучета до степен гарантираща безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда, европейски и туристически имидж на град Варна. Стимулиране гражданската активност и отговорност при решаване на поставените проблеми.